สิงห์ศิลารักษ์ ทัศนีย์, ธนานันต์ ธีระชัย, and ธนานันต์ นฤมล. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RpoC1”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 2 (December 20, 2017): 191–201. Accessed January 31, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/106148.