แย้มสุดใจ จักรกฤษ, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, สุขประเสริฐ พัฒนา, พัฒนเกียรติ สุวิสา, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. “การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 3 (January 5, 2018): 249–260. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108341.