ล้านไชย มยุรา, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, ทองศรี วีระณีย์, พิริยะภัทรกิจ อนันต์, and จันจุฬา ณัฐพงค์. “การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 3 (January 5, 2018): 261–271. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108343.