อินทรัตน์ ธนิสร, and ไวภาษา ชัยโชค. “การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 3 (January 5, 2018): 307–318. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108349.