คบพิมาย ยุพเยาว์, สกูลสิงหาโรจน์ ช่อทิพา, แสงทอง วราภรณ์, and จีนะเจริญ ศรัณย์. “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 3 (January 10, 2018): 282–292. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/109088.