เกตตะพันธุ์ สรธรรม, อนันต์ กฤติเดช, อธินุวัฒน์ ดุสิต, and เมตปราณี ลักษมี. “ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 4 (May 20, 2018): 333–354. Accessed November 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124538.