คำโมนะ กนกภรณ์, พงษ์เจริญกิต แสงทอง, แสงทอง วราภรณ์, and สกูลสิงหาโรจน์ ช่อทิพา. “การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 4 (May 20, 2018): 371–381. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124541.