พวงจิก ธัญพิสิษฐ์, and หาระโคตร พรชัย. “การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 4 (May 20, 2018): 382–392. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124545.