วงศ์ประเสริฐ สมเกียรติ, and เชื้อบุญ วิลาวรรณ์. “ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 4 (May 20, 2018): 399–407. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124560.