จันทร์แจ่ม นุชจรินทร์, ตังคณานุรักษ์ นิพนธ์, ตังคณานุรักษ์ คณิตา, อัมพรายน์ กนกอร, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. “การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 4 (May 20, 2018): 408–417. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124567.