แวนบอเซอร์ บุญรักษ์, and ทรัพย์สมบูรณ์ กำพล. “การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 4 (May 20, 2018): 427–441. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/124576.