จันจุฬา ณัฐพงค์. “อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 2, no. 1 (October 31, 2013): 53–59. Accessed February 9, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12902.