ภูมิพันธ์ พักตร์เพ็ญ. “บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม”. Thai Journal of Science and Technology 2, no. 2 (October 31, 2013): 91–101. Accessed February 9, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12906.