วรรณประเสริฐ พนมพร, อธินุวัฒน์ ดุสิต, and ผลประไพ ชนัญ. “ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์”. Thai Journal of Science and Technology 2, no. 2 (October 31, 2013): 115–124. Accessed February 8, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/12908.