เรียนสุทธิ์ วรางคณา. “การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 5 (August 13, 2018): 460–470. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139817.