อำนวยสิน นวลกมล, เสือชุมแสง ณัฐญาภรณ์, and เจริญรัตน์ เทพปัญญา. “การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 5 (August 13, 2018): 481–490. Accessed November 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139822.