ปรโลกานนท์ พงศธร, อธินุวัฒน์ ดุสิต, and บุณณดากุล จตุพร. “ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 5 (August 13, 2018): 491–515. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139823.