โสตถิวิไลพงศ์ จิตติมา, and อธินุวัฒน์ ดุสิต. “การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 5 (August 13, 2018): 516–533. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139824.