เวียงวะลัย หรรษา, and ภูวงษ์ กานติมา. “ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 5 (August 13, 2018): 534–543. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139825.