ศรีมงคลลักษณ์ อุบลวรรณา, ภู่ภิญโญกุล มาริษา, and ตั้งตระกูล พัชรี. “ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 5 (August 13, 2018): 544–552. Accessed November 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139826.