ดำริห์อนันต์ จิรวัฒน์, and ปานรังศรี ธนิถา. “การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 5 (August 13, 2018): 553–566. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139827.