กบค้างพลู แสงสุดา, ชุมภูคำ เจนจิรา, and ฉัตรบรรยงค์ รัฐพล. “ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 6 (December 8, 2018): 592–599. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159466.