อินทนนท์ อำพรรณ, เตชีศีลพิทักษ์ ธัญญะ, จาละ อัญชลี, จันจุฬา ณัฐพงค์, and บาลลา นุชรัฐ. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 6 (December 8, 2018): 596–604. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159472.