ตักเตือน สุเพ็ญวดี, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, สุขประเสริฐ พัฒนา, พิริยะภัทรกิจ อนันต์, and บาลลา นุชรัฐ. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 6 (December 8, 2018): 605–613. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159478.