มณีธร เพชรี, โรจน์พิบูลสถิตย์ ปนัดดา, วิไลชนม์ รัฐกร, and กังสดาลอำไพ ศศิชัย. “เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 6 (December 8, 2018): 614–621. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159479.