เนียมจันทร์ นวลจุฑา, ใหญ่ประเสริฐ ชัยโรจน์, and ศิริสถิตย์กุล ชิตณรงค์. “ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 1 (January 11, 2019): 1–9. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165779.