เหลาพะวัง สายน้ำผึ้ง, ชุมภูคำ เจนจิรา, นะมิกิ อิษยา, เมฆตรง วีระศรี, and กฤษณพุกต์ กฤษณา. “ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 1 (January 11, 2019): 10–19. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165780.