วัฒนเดชเสรี เวธนี, ชคตระการ สมชาย, ภูมิพันธ์ พักตร์เพ็ญ, and ชุติมานุกูล พฤกษ์. “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 1 (January 11, 2019): 31–42. Accessed November 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165782.