ขณะรัตน์ อารีรัตน์, ตังคณานุรักษ์ คณิตา, ตั้งกุลบริบูรณ์ รจนา, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. “ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 1 (January 11, 2019): 43–53. Accessed February 23, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165783.