พรเจริญ อัจฉราวลัย, บดีรัฐ นริสา เก่งตรง, ฤกษ์งาม ถวัลย์, and ชูเมียน สิรินารถ. “การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 1 (January 11, 2019): 85–92. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/165787.