แก้วนาบอน กาพย์แก้ว, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, จารุวัฒนพันธ์ ทัศไนย, จันจุฬา ณัฐพงค์, and บาลลา นุชรัฐ. “การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 2 (March 2, 2019): 138–145. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175575.