ศรีธเรศ นิภารัตน์, เทพรักษา ประภาศรี, and โควะวินทวีวัฒน์ สุวรรณา. “ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 2 (March 2, 2019): 156–166. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175584.