เรืองรุ่งชัยกุล ธนิท, and อ่วมกระทุ่ม สุนันต์. “รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 2 (March 2, 2019): 200–211. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175597.