ผลานิสงค์ คชกริช, ไตรสุรัตน์ ยงยุทธ, ภูมิภาคพันธ์ นริศ, ศุขเฉลิม ดวงใจ, and โภฌชงค์ สุชาติ. “แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 2 (March 7, 2019): 116–126. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/176614.