บุนนาค สิริณ, พวงจิก ธัญพิสิษฐ์, and บุญยืน สุภกร. “คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa Beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 3 (April 29, 2019): 250–257. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186044.