สุขจิตร สถาพร, สกูลสิงหาโรจน์ ช่อทิพา, เข็มกลัดเงิน นฤมล, and นนทสวัสดิ์ศรี เฉลิมศรี. “การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 3 (April 29, 2019): 287–299. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186058.