คาชิมา ศิริญยา, ธนานันต์ ธีระชัย, and ขจรผดุงกิตติ ยงศักดิ์. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 3 (April 29, 2019): 300–308. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/186063.