นิติวรการ ศรุดา. “วิกฤตการณ์อาหารไทย ?”. Thai Journal of Science and Technology 3, no. 2 (June 17, 2014): 67–75. Accessed January 31, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/18818.