อินทนนท์ เกวลิน, and พวงจิก ธัญพิสิษฐ์. “น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 4 (May 17, 2019): 345–354. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189888.