หาระโคตร พรชัย, พวงจิก ธัญพิสิษฐ์, and ทะบันหาร สมพงษ์. “ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus Sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa Beecheyana)”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 4 (May 17, 2019): 355–366. Accessed December 6, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189891.