งามล้วน ศรัณภิรมย์, ชคตระการ สมชาย, and ชุติมานุกูล พฤกษ์. “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 4 (May 17, 2019): 377–385. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189895.