พรมจวง ณัตฑิตา, เหล็กสูงเนิน นิสา, and ตอเงิน พันธนา. “การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 4 (May 17, 2019): 386–397. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189897.