เขื่อนเพชร กฤติยา, จันทร์ศรีบุตร ณัชชา, and ลิขิตสิทธิกุล ภัสชญา. “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 4 (May 17, 2019): 411–428. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189902.