มณีโชติ สวรรค์, and อธินุวัฒน์ ดุสิต. “การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 5 (June 23, 2019): 468–478. Accessed December 5, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197013.