มณีเนตร ฐิตาพร, ธนานันต์ ธีระชัย, and ธนานันต์ นฤมล. “การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 5 (June 23, 2019): 544–551. Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197029.