สุขขะ กันต์กนิษฐ์, สมปาก เฉลิมวุธ, ธนานันต์ ธีระชัย, ศากยวงศ์ นิรมล, and เจียรนัยกุล นิชาดา. “การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 5 (June 23, 2019): 552–564. Accessed December 3, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/197031.