เอกศิริพงษ์ พรชัย, and จิรขจรกุล สุเพชร. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”. Thai Journal of Science and Technology 3, no. 3 (August 17, 2014): 148–159. Accessed February 9, 2023. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/21052.