ศรีรัตนโชติ เกศินี, พันพิพัฒน์ วรวรรณ, ชัยจันทร์ มนัส, and หนิสอ หมุดตอเล็บ. “ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 6 (December 3, 2019): 620–632. Accessed November 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227765.