เบี้ยทอง วนิดา, and ศรีชนะ ดรุณี. “การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 6 (December 3, 2019): 633–641. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227770.