หนูสวัสดิ์ กนกรัตน์, พิชกรรม ณัฏฐ, บุญกอแก้ว พัชรียา, and พิชกรรม อุษณีษ์. “การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 6 (December 3, 2019): 650–659. Accessed November 27, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227794.